Συνδεθε?τε μαζ? μα? στο facebook

( Κοστολ?γιο με Νο? )

 

Οδηγ?ε? για Update


1. Ανο?ξτε το Κοστολ?γιο με...Νο?! και μεταβε?τε στα Εργαλε?α -> Αντ?γραφο Ασφαλε?α?.

2. Αποθηκε?στε κ?που το αρχε?ο που περι?χει το αντ?γραφο ασφαλε?α? των δεδομ?νων σα? για να θυμ?στε που ε?ναι, πχ. στην επιφ?νεια εργασ?α?.

3. Κλε?στε το Κοστολ?γιο με...Νου! και κατεβ?στε το UPDATE απ? εδ?

4. Μ?λι? το αρχε?ο κατ?βει, τρ?ξτε το και αποδεχτε?τε τι? ερωτ?σει? για να γ?νει η εγκατ?σταση.

5. Μ?λι? η εγκατ?σταση ολοκληρωθε?, θα ανο?ξει το Κοστολ?γιο με...Νου! αναβαθμισμ?νο με τι? πιο πρ?σφατε? ενημερ?σει?!

Σημε?ωση : σε περ?πτωση που μετ? το Update βρ?σκετε προβλ?ματα στα δεδομ?να σα?, τ?τε μεταβε?τε στα Εργαλε?α -> Επαναφορ? δεδομ?νων και επαναφ?ρετε τα δεδομ?να σα? απ? το αρχε?ο που δημιουργ?σατε στο β?μα 1.

Κατεβ?στε το πιο πρ?σφατο UPDATE (1.0.4.117)

- Καταχωρ?σαμε για εσ?? τα πιο βασικ? συστατικ? τροφ?μων και ποτ?ν που χρησιμοποιο?νται σε μ?α επισιτιστικ? επιχε?ρηση για να γλιτ?νετε πολ?τιμο χρ?νο στην καθημεριν? χρ?ση του Κοστολ?γιο με…Νου!. Π?νω απ? 900 συστατικ? ?χουν προστεθε? σε 35 γενικ?? κατηγορ?ε? συστατικ?ν

 

Επ?ση? :

- Βελτιωμ?νο γραφικ? περιβ?λλον για τη διευκ?λυνσ? σα? κατ? τη καθημεριν? χρ?ση του προγρ?μματο?
- Δυνατ?τητα εκτ?πωση? των σημει?σε?ν σα?
- Βελτι?σει? στη λ?στα παραγγελι?ν
- Βελτι?σει? στην εκτ?πωση τη? συνταγ??, προστ?θηκε και το κ?στο? κ?θε συστατικο? για τη κ?θε συνταγ?
- Αναζ?τηση συστατικο? σε ?λη τη β?ση δεδομ?νων σα?, βρε?τε κ?ποιο συστατικ? ?που και αν το ?χετε
- Φ?λτρο για την κ?θε κατηγορ?α συστατικ?ν με β?ση τον τ?τλο κ?ποιου συστατικο?
- Φ?λτρα και αναζ?τηση στη συγκεντρωτικ? λ?στα συστατικ?ν
- Δε?τε στη σελ?δα των προμηθευτ?ν, ποι? συστατικ? σα? παρ?χει με την επιλογ? κ?ποιου προμηθευτ?
- Προστ?θηκε η δυνατ?τητα για παρακολο?θηση διατροφικ?? αξ?α?. Συμπληρ?στε τα διατροφικ? στοιχε?α κ?θε συστατικο? σα? και το πρ?γραμμα θα υπολογ?σει αυτ?ματα τι? διατροφικ?? αξ?ε? των συνταγ?ν σα?
- Ν?α αναφορ? : Τα πιο χρησιμοποιο?μενα συστατικ? σα? ?σον αφορ? το β?ρο? σε γραμμ?ρια αν? συνταγ?
- Ν?α αναφορ? : Τα πιο χρησιμοποιο?μενα συστατικ? σα? ?σον αφορ? τι? φορ?? που τα ?χετε χρησιμοποι?σει μ?σα σε συνταγ?? και υποσυνταγ??
- Ν?α αναφορ? : Συνταγ?? στι? οπο?ε? χρησιμοποιε?ται κ?θε συστατικ?
- Ν?α αναφορ? : Συστατικ? που σα? παρ?χει κ?θε προμηθευτ??