? Κοστολ?γιο με...Νο?, πρ?γραμμα κοστολ?γηση? συνταγ?ν φαγητο? και ποτο? για επαγγελματ?ε? με...Νο?!

Screen shots απο Κοστολ?γιο με...Νο?!

 

 

Κοστολ?γιο με...Νο? για ... χ?μπυ

 

Αν ε?στε κ?ποιο? που του αρ?σει να δημιουργε? παρασκευ?? φαγητο? ? ποτο?, και σα? αρ?σει να ?χετε τι? συνταγ?? σα? οργανωμ?νε? και κοστολογημ?νε? τ?τε το Κοστολ?γιο με…Νου ε?ναι για εσ??!

Λειτουργ?ε? του Κοστολ?γιο με…Νου για λ?τρει? του φαγητο? και ποτο?:

? 800+ συστατικ? τροφ?μων και ποτ?ν που μπορε?τε να επιλ?ξετε για να δημιουργ?σετε τι? συνταγ?? σα?. (Μπορε?τε να προσθ?σετε και ?λλα)
? Προσθ?στε τιμ? αγορ?? και φ?ρα των συστατικ?ν σα? και το Κοστολ?γιο με…Νου θα σα? υπολογ?σει το κ?στο? σε Ευρ? των συνταγ?ν ? ολ?κληρων μενο? που δημιουργε?τε για του? καλεσμ?νου? σα?.
? Δημιουργ?στε συνταγ?? και υποσυνταγ?? (συνταγ?? που συμμετ?χουν σε ?λλε? συνταγ??)
? Οργαν?στε τι? συνταγ?? σα? σε κατηγορ?ε?
? Προσθ?στε φωτογραφ?ε? και β?ντεο σε κ?θε συνταγ? σα?
? Δημιουργ?στε μενο? για να εντυπωσι?σετε του? καλεσμ?νου? σα? η απλ? φτι?ξτε το μενο? τη? εβδομ?δο?.
? Δε?τε την διατροφικ? αξ?α των δημιουργι?ν σα? (θερμ?δε?, πρωτε?νε?, υδατ?νθρακε? λ?πη κτλ.) με την βο?θεια του USDA
? Αυτοματοποι?στε την λ?στα παραγγελι?ν σα?.
? Μεταφρ?στε συνταγ?? και συστατικ? με την βο?θεια τη? Μετ?φραση? Google
? Λεξικ? Μαγειρικ??
? Μετατροπ?α? μον?δων (π.χ. μετατρ?ψτε σε γραμμ?ρια μια κο?πα ? ?να κουταλ?κι του γλυκο?)
? Ατζ?ντα με τηλ?φωνα επικοινων?α? φ?λων και συνεργατ?ν.
? Λ?στα με εργασ?ε? τη? ημ?ρα?.