Screen shots

 

 

 

Κοστολ?γιο με...Νο? στην εκπα?δευση

Ε?ν αντιπροσωπε?ετε κ?ποιο εκπαιδευτ?ριο μαγειρικ??, ζαχαροπλαστικ??, μπαρ, Hotel Management τ?τε το Κοστολ?γιο με…Νου ε?ναι το κατ?λληλο εργαλε?ο για εσ?? και του? μαθητ?? σα?.

Το Κοστολ?γιο με…Νου χρησιμοποιε?ται ?δη απ? 3 εκπαιδευτ?ρια στην Ελλ?δα (1 Hotel management και 2 σχολ?? μαγειρικ??) και ενδιαφ?ρον ?χει εκφραστε? και απ? το εξωτερικ?.

Ενημερ?στε μα? ?τι ενδιαφ?ρεστε να εντ?ξετε το Κοστολ?γιο με…Νου στο πρ?γραμμα σπουδ?ν σα? εδ? και θα σα? παρ?χουμε εκπαιδευτικ?? ?δειε? για ?λου? του? μαθητ?? σα? σε τιμ? ?κπτωση βελτι?νοντα? ?τσι το εκπαιδευτικ? προ??ν σα?.


? 800+ συστατικ? τροφ?μων και ποτ?ν που μπορε?τε να επιλ?ξετε για να δημιουργ?σετε τι? συνταγ?? σα?. (Οι μαθητ?? σα? δεν χρει?ζεται να δακτυλογραφο?ν τα συστατικ? αφο? ?χουμε συμπεριλ?βει ?λα τα βασικ? συστατικ? που θα μπορο?ν να βρεθο?ν σε μ?α κουζ?να. Παρ?λα αυτ? μπορο?ν να προσθ?σουν και ?λλα)
? Προσθ?στε τιμ? αγορ?? και φ?ρα των συστατικ?ν σα? και το Κοστολ?γιο με…Νου θα σα? υπολογ?σει το κ?στο? σε Ευρ? των συνταγ?ν ? ολ?κληρων μενο?. (Με αυτ?ν τον τρ?πο οι μαθητ?? μαθα?νουν τι? ?ννοιε? τη? φ?ρα? και τη? απ?δοση? και π?σο αυτ? επηρε?ζουν το τελικ? κ?στο? των συνταγ?ν του?)
? Δημιουργ?στε συνταγ?? και υποσυνταγ?? (συνταγ?? που συμμετ?χουν σε ?λλε? συνταγ??)
? Οργαν?στε τι? συνταγ?? σα? σε κατηγορ?ε?
? Προσθ?στε φωτογραφ?ε? και εκπαιδευτικ? β?ντεο σε κ?θε συνταγ? σα?
? Υπολογ?στε το κ?στο? πρ?των υλ?ν (food cost) καθ?? και το μεικτ? κ?ρδο? (gross profit) κ?θε μερ?δα? συνταγ?? με β?ση την τιμ? π?ληση? τη?. (Οι μαθητ?? εκτ?? απ? το ?τι θα μ?θουν να χειρ?ζονται πρακτικ? το Food Cost και Gross Profit των συνταγ?ν του?, θα κατανο?σουν ?ριστα το π?σο σημαντικ? επιρρο? στο τελικ? κ?στο? ?χει η σωστ? επιλογ? των προμηθευτ?ν του?).
? Δημιουργ?στε μενο? και δε?τε το κ?στο? του.
? Δε?τε την διατροφικ? αξ?α των δημιουργι?ν σα? (θερμ?δε?, πρωτε?νε?, υδατ?νθρακε? λ?πη κτλ.) με την βο?θεια του USDA. (Απαρα?τητη γν?ση για ?ναν μελλοντικ? επαγγελματ?α επισιτισμο? ε?ναι και ο σωστ?? υπολογισμ?? τη? διατροφικ?? αξ?α? των συνταγ?ν που προσφ?ρονται στου? πελ?τε? με ειδικ?? διατροφικ?? αν?γκε?)
? Αυτοματοποι?στε την λ?στα παραγγελι?ν σα?. Το Κοστολ?γιο με…Νου θα υπολογ?σει για εσ?? με ακρ?βεια γραμμαρ?ου τα υλικ? που πρ?πει να παραγγε?λετε για την παρασκευ? συγκεκριμ?νου μενο? με β?ση τον αριθμ? των ατ?μων για τα οπο?α θα παρασκευαστε? αυτ? το μενο?.
? Συγκρ?νετε του? κωδικο?? (πι?τα, ποτ?, προ??ντα) που συμμετ?χουν σε ?να μενο? με β?ση την κερδοφορ?α και την δημοτικ?τητ? του? με την βο?θεια τη? Μηχανικ?? μενο? (Menu Engineering Analysis). Το Κοστολ?γιο με…Νου θα σα? προτε?νει εν?ργειε? που πρ?πει να κ?νετε για να βελτι?σετε την απ?δοση των κωδικ?ν που δεν αποδ?δουν αρκετ?. (Οι μαθητ?? ?ρχονται σε επαφ? με ?να απαρα?τητο Report που οξ?νει την αναλυτικ? του? ικαν?τητα σε σχ?ση με την απ?δοση που ?χουν τα μενο? που κατασκευ?ζουν).
? Μεταφρ?στε συνταγ?? και συστατικ? με την βο?θεια τη? Μετ?φραση? Google
? Λεξικ? Μαγειρικ??
? Λ?στα προμηθευτ?ν. Δε?τε με μια ματι? του? προμηθευτ?? σα? με τα στοιχε?α επικοινων?α? του? καθ?? και τι υλικ? σα? προμηθε?ουν. (Οι μαθητ?? θα εκπαιδευτο?ν να επιλ?γουν τον σωστ? προμηθευτ? και να διαπραγματε?ονται καλ?τερε? τιμ?? προ? συμφ?ρον τη? επιχε?ρηση?)
? Μετατροπ?α? μον?δων (π.χ. μετατρ?ψτε σε γραμμ?ρια μια κο?πα ? ?να κουταλ?κι του γλυκο?)
? Ατζ?ντα με τηλ?φωνα επικοινων?α? πελατ?ν και συνεργατ?ν σα?.
? Λ?στα με εργασ?ε? τη? ημ?ρα?.
? Λ?στα αναλωσ?μων που συμμετ?χουν στι? συνταγ??. Το κ?στο? των αναλωσ?μων που συμμετ?χουν σε μ?α συνταγ?, συχν? παραβλ?πεται απ? του? επαγγελματ?ε?. Με το Κοστολ?γιο με…Νο?, το κ?στο? των αναλωσ?μων προστ?θεται αυτ?ματα στην μερ?δα τη? συνταγ??.
? Συνεργαστε?τε με ?λλου? επαγγελματ?ε? χρ?στε? του Κοστολ?γιο με…Νου για να αποστε?λετε ? να δεχτε?τε συνταγ??.(Η δυνατ?τητα συνεργασ?α? μεταξ? μαθητ?ν θα βελτι?σει το α?σθημα συλλογικ?? δουλει?? και θα εκπαιδε?σει του? μελλοντικο?? επαγγελματ?ε? να ε?ναι μ?ρο? μια? υγιο?? ομ?δα?).

hublot malaysia outlet tag heuer carrera 1887 swiss replica watches audemars piguet automatic price in india tag heuer aquaracer 300m calibre 16 automatic chronograph replica watches mayweather vs mcgregor tag heuer connected setup rolex replica tag heuer indy 500 watch patek philippe nautilus moonphase uk replica watches oyster perpetual cosmograph daytona price harga jam luminor panerai malaysia replica watches