1. Τ?τλο? και περιγραφ? αναφορ?? – Μηχανικ? Μενο?: Tο πλ?ον απαρα?τητο εργαλε?ο για του? chefs, απ? το αγγλικ? Menu Engineering Report, ε?ναι μια αναφορ? κερδοφορ?α? και δημοτικ?τητα? συνταγ?ν η οπο?α θα σα? δ?σει μια επιστημονικ? απ?ντηση για το π?σο καλ? π?νε τα πι?τα σα?. Το μ?νο που θα ερωτηθε?τε ε?ναι οι πωλ?σει? των συνταγ?ν που θα επιλ?ξετε να συγκρ?νετε στο χρονικ? δι?στημα για το οπο?ο κ?νετε τη σ?γκριση.
2. Εκτ?λεση / ?νοιγμα αναφορ??: ?ποια αναφορ? και να επιθυμε?τε να εκτελ?σετε, πρ?πει να πατ?σετε το κουμπ? τη? εκτ?λεση? αναφορ??.
3. Λ?στα παραγγελι?ν, λ?γα λ?για: Η λ?στα παραγγελι?ν ε?ναι ?να απ? τα ποιο ισχυρ? εργαλε?α του Κοστολ?γιο με.. Νου!?. Το πρ?γραμμα σα? υπολογ?ζει την ακριβ? ποσ?τητα απ? κ?θε ?να συστατικ? που πρ?πει να παραγγε?λετε για την αναπαραγωγ? εν?? μενο? που θα επιλ?ξετε ανεξαρτ?τω? απ? το π?σε? φορ?? θ?λετε να αναπαρ?γετε το συγκεκριμ?νο μενο?. Το μ?νο που θα σα? ζητηθε? ε?ναι να επιλ?ξετε το μενο? που θ?λετε να αναπαρ?γετε και το νο?μερο των αναπαραγωγ?ν αυτο? του μενο?.
4. ?λε? οι συνταγ?? , λ?γα λ?για: ?λε? οι συνταγ?? σα? σε μια λ?στα που αναφ?ρει τα οικονομικ? στοιχε?α, και τον τρ?πο παρασκευ?? του? μ?νο. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για κ?θε συνταγ?( φωτογραφ?α, συστατικ? , αναλ?σιμα πρ?πει να μεταβε?τε στι? συνταγ?? σα? και να εκτυπ?σετε κ?θε μια ξεχωριστ? για το αρχε?ο σα?.
5. Λ?στα συστατικ?ν , λ?γα λ?για: ?λα τα συστατικ? σα? σε μ?α λ?στα με κ?στο? αγορ?? και απ?λειε? %.
6. Λ?στα επαφ?ν , λ?γα λ?για: ?λε? οι επαφ?? σα? σε μ?α λ?στα
7. Λ?στα προμηθευτ?ν, λ?γα λ?για: ?λοι οι προμηθευτ?? σα? σε μ?α λ?στα