1. Αν?λυση συνταγ??: Εδ? με μια ματι? μπορε?τε να δε?τε :
τα συνολικ? γραμμ?ρια τη? συνταγ?? (υπολογ?ζεται απ? το ?θροισμα των γραμμαρ?ων ?λων των αμαγε?ρευτων συστατικ?ν που χρησιμοποιο?νται στην συνταγ?)
το συνολικ? κ?στο? μ?α? μερ?δα? τη? συγκριμ?νη? συνταγ?? (υπολογ?ζεται με β?ση τιμ?? συστατικ?ν, ποσ?τητα που χρησιμοποιε?ται στην συνταγ?, απ?λειε?, και extra κ?στη αναλωσ?μων που τυχ?ν να χρησιμοποιο?νται στην παρασκευ? αυτ?? τη? συνταγ??. Κ?στη εργατικο? δυναμικο? και λοιπ? ?ξοδα δεν υπολογ?ζονται στην τιμ? κ?στου? τη? κ?θε συνταγ?? )
το ποσοστ? κ?ρδου? (προκ?πτει απ? την σχ?ση κ?στου? μερ?δα? και τιμ? π?ληση? αυτ??)
τιμ? π?ληση? που ?χει οριστε? απ? εσ??
2. Κατηγορ?α συνταγ??: Επιλ?ξτε σε ποια κατηγορ?α συνταγ?ν αν?κει η συνταγ? που συνθ?τετε.
3. Χρ?ση ω? υποταγ?: Ε?ν επιλ?ξετε το χρ?ση ω? υποσυνταγ? για μια συνταγ? τ?τε αυτ? θα ε?ναι διαθ?σιμη και ω? συστατικ? ?λλων συνταγ?ν
4. Τ?τλο?: Υποχρεωτικ? πεδ?ο στην σ?νθεση μια? συνταγ?? ε?ναι η επιλογ? τ?τλου για αυτ?ν την συνταγ?
5. Πληροφορ?ε? στο internet: ?χοντα? γρ?ψει τον τ?τλο τη? συνταγ??, μπορε?τε με το π?τημα εν?? κουμπιο? να αναζητ?σετε πληροφορ?ε? , φωτογραφ?ε?, video και ορισμ? για αυτ? την συνταγ? στο Internet. Δοκιμ?στε τα 4 κουμπι? αναζ?τηση? στο π?νω δεξ? μ?ρο? τη? οθ?νη? και γλιτ?στε πολ?τιμο χρ?νο στι? αναζητ?σει? σα?.
6. Τρ?πο? παρασκευ??: Σε αυτ? το πεδ?ο μπορε?τε να καταγρ?ψετε ?σο αναλυτικ? θ?λετε τον τρ?πο παρασκευ?? τη? συνταγ?? καθ?? και σχ?λια για την συνταγ?
7. Προσθ?κη / Αλλαγ? εικ?να?: Προσθ?στε ? αλλ?ξτε μ?α εικ?να τη? συνταγ?? σα? απ? μια που ?χετε αποθηκε?σει στα αρχε?α σα?.
8. Μερ?δε?: Μια συνταγ? μπορε? να ε?ναι για μ?α ? περισσ?τερε? μερ?δε?. Το πεδ?ο ε?ναι υποχρεωτικ? για αυτ? ε?ναι προεπιλεγμ?νη 1 μερ?δα σε κ?θε ν?α συνταγ?. Αλλ?ξτε τον αριθμ? μερ?δων για να υπολογιστε? σωστ? το κ?στο? τη? κ?θε μερ?δα? τη? συνταγ?? σα?.
9. ?ξτρα κ?στη: Αυτ? το πεδ?ο σα? δ?νει την δυνατ?τητα να προσθ?σετε κ?ποια extra κ?στη που δεν συμπεριλαμβ?νονται στα συστατικ? και επομ?νω? δεν υπολογ?ζονται στο κ?στο? μερ?δα?. Τ?τοια κ?στη ε?ναι συν?θω? κ?στη απ? αναλ?σιμα που χρησιμοποιο?με κατ? τη παρασκευ? ? και παρουσ?αση μια? συνταγ??. Αυτ? τα κ?στη ε?ναι σημαντικ? να συνυπολογιστο?ν για πιο αντιπροσωπευτικ? αποτ?λεσμα υπολογισμο? του κ?στου? μερ?δα? μια? συνταγ??.
10. Κ?στο? μερ?δα?: Το κ?στο? μια? μερ?δα? υπολογ?ζεται αυτ?ματα απ? το σ?στημα με β?ση τιμ?? συστατικ?ν, ποσ?τητα που χρησιμοποιε?ται στην συνταγ?, απ?λειε? που ?χουν τα συστατικ? που χρησιμοποιο?με, και extra κ?στη αναλωσ?μων που τυχ?ν να χρησιμοποιο?νται στην παρασκευ? αυτ?? τη? συνταγ??. (Κ?στη εργατικο? δυναμικο? και λοιπ? ?ξοδα δεν υπολογ?ζονται στην τιμ? κ?στου? τη? κ?θε μερ?δα? τη? συνταγ?? )
11. Ποσοστ? κ?ρδου?, τιμ? π?ληση?: ?χοντα? υπολογ?σει το κ?στο? τη? κ?θε μερ?δα? μπορε?τε:
A. να υπολογ?σετε το ποσοστ? κ?ρδου? τη? επιχε?ρηση?, πουλ?ντα? την μερ?δα σε μια συγκεκριμ?νη τιμ?.
B. να υπολογ?σετε την τιμ? π?ληση? τη? μερ?δα? αναγρ?φοντα? το ποσοστ? κ?ρδου? που επιθυμε? η επιχε?ρηση να πετ?χει.
Το ?A? επιτυγχ?νεται ε?ν αναγρ?ψετε την τιμ? π?ληση? στο αν?λογο πεδ?ο και κατ?πιν κ?νετε click στον υπολογισμ? του κ?ρδου?.
Το ?B? επιτυγχ?νεται ε?ν αναγρ?ψετε το ποσοστ? κ?ρδου? στο αν?λογο πεδ?ο και κατ?πιν κ?νετε click στον υπολογισμ? τη? τιμ??.
12. Συστατικ? ? υποσυνταγ? για προσθ?κη: Για να μπορ?σετε να συνθ?σετε μ?α συνταγ? πρ?πει πρ?τα να ?χετε καταχωρ?σει τα συστατικ? που πρ?κειται να χρησιμοποι?σετε. Αυτ? το πραγματοποιε?τε πηγα?νοντα? στα συστατικ? κ?νοντα? click στο ομ?νυμο εικον?διο στο κ?τω μ?ρο? τη? οθ?νη? σα? (Βλ. 2.1 Συστατικ? παραπ?νω). ?ταν τα συστατικ? που θα χρησιμοποι?σετε στην συνταγ? σα? ε?ναι ?λα καταχωρημ?να στην β?ση δεδομ?νων, τ?τε μπορε?τε να τα επιλ?ξετε ανατρ?χοντα? στο ομ?νυμο πεδ?ο πατ?ντα? στο βελ?κι. Αν?μεσα στα συστατικ? που χρησιμοποιε?τε για μια συνταγ?, μπορε? να ε?ναι και μ?α υποσυνταγ? (Βλ.3.3.3)
13. Ποσ?τητα: Αφο? επιλ?ξετε το συστατικ? που θα χρησιμοποι?σετε στην συνταγ? σα?, πρ?πει να ορ?σετε την ποσ?τητα αυτο? στην συνταγ? σα?.
14. Σε μον?δα μ?τρηση?: Επ?ση? την μον?δα μ?τρηση? τη? ποσ?τητα?. Η β?ση δεδομ?νων του Κοστολ?γιο με..Νου!? ?χει σχεδιαστε? με ενσωματωμ?νο μετατροπ?α μον?δων για την δικ? σα? διευκ?λυνση. ?τσι μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε στην συνταγ? σα? κουτ?λι τη? σο?πα?, κο?πα κτλ σαν μον?δα μ?τρηση? και παρ?λα αυτ? να μπορε? να υπολογιστε? το κ?στο? τη? ποσ?τητα? του συστατικο? που χρησιμοποι?σατε( * π?ντα β?σει Διεθν?ν Standards και κατ? προσ?γγιση αν?λογα τη? σ?σταση? του υλικο? – η πιο ακριβ?? μ?τρηση β?ρου? ε?ναι τα κιλ? και γραμμ?ρια και ?γκου λ?τρα και ml)
15. Προσθ?κη στη συνταγ?: Αφο? επιλ?ξετε το συστατικ? και την ποσ?τητα που θα χρησιμοποι?σετε, πατ?στε ?Προσθ?κη στην συνταγ?? για να ενημερωθε? η λ?στα με τα συστατικ? τη? συνταγ?? σα?. Μαζ? με την ενημ?ρωση τη? λ?στα?, μεταβ?λλεται αυτ?ματα και το κ?στο? μερ?δα? καθ?? και το ποσοστ? κ?ρδου? ε?ν ?χετε ?δη γρ?ψει την τιμ? π?ληση? στο ομ?νυμο πεδ?ο.
16. Κλε?σιμο: Γ?νεται κλε?σιμο τη? σελ?δα? τη? συνταγ?? και επιστρ?φετε στην γενικ? λ?στα των συνταγ?ν.
17. Αποστολ? email: Μπορε?τε να αποστε?λετε την συνταγ? σα? ω? ?να αρχε?ο με email.
18. Εκτ?πωση συνταγ??: κ?θε συνταγ? που ?χετε συνθ?σει, μπορε?τε να την εκτυπ?σετε για χρ?ση εκτ?? υπολογιστ?. Επ?ση? μπορε?τε να αποθηκε?σετε την συνταγ? στον υπολογιστ? σα? σε μορφ? word, excel και pdf χρησιμοποι?ντα? την μπ?ρα των εργαλε?ων στο π?νω μ?ρο? τη? συνταγ?? αφο? πατ?σετε το κουμπ? τη? εκτ?πωση?.
19. Αποθ?κευση αλλαγ?ν: Αποθηκε?στε ?λε? τι? αλλαγ?? που ?χετε κ?νει στη συνταγ? σα?, οι αλλαγ?? θα αποθηκευθο?ν και αυτ?ματα, κατ? την ?ξοδο σα? απ? αυτ? τη σελ?δα.
20. Διαγραφ? τη? συνταγ??: Μπορε?τε να διαγρ?ψετε μια συνταγ? που δεν χρει?ζεστε ?λλο πατ?ντα? το ομ?νυμο κουμπ?
21. Λ?στα συστατικ?ν συνταγ?? : Κ?νοντα? μον? click σε ?να συστατικ? το επιλ?γετε. Κ?νοντα? διπλ? click βλ?πετε αναλυτικ? το κ?στο? την απ?λεια του καθ?? και τον προμηθευτ? του.

22. Αναλ?σιμο για προσθ?κη στη συνταγ?: Επιλ?ξτε κ?ποιο αναλ?σιμο που χρησιμοποιε?τε κατ? τη παρασκευ? ? και παρουσ?αση μια? συνταγ?? με την βο?θεια του ομ?νυμου πεδ?ου πατ?ντα? το βελ?κι. Η επισ?μανση κ?ποιου αναλ?σιμου σε μια συνταγ? πρ?πει να συνδυ?ζεται και με συμπλ?ρωση του πεδ?ου extra κ?στη που αντικατοπτρ?ζουν τα κ?στη των αναλ?σιμων. Για να εμφανιστο?ν τα αναλ?σιμα πατ?ντα? το βελ?κι, πρ?πει προηγουμ?νω? να τα ?χετε καταχωρ?σει στα ?Αναλ?σιμα? στην μπ?ρα του μενο? στο κ?τω μ?ρο? τη? κ?ρια? οθ?νη?
23. Ποσ?τητα αναλωσ?μου: Αναφ?ρετε την ποσ?τητα του αναλωσ?μου που χρησιμοποι?σατε (τεμαχια)
24. Προσθ?κη: Πατ?στε προσθ?κη για να ενημερωθε? η λ?στα με τα αναλ?σιμα που χρησιμοποιο?νται στην συνταγ? σα?. Προσοχ?! Με την προσθ?κη αναλ?σιμων, δεν μεταβ?λλεται αυτ?ματα το κ?στο? τη? μερ?δα? τη? συνταγ?? σα?. Θα πρ?πει εσε?? να γρ?ψετε μια τιμ? στο πεδ?ο extra κ?στη, που θα αντικατοπτρ?ζει το κ?στο? των αναλωσ?μων αν? μερ?δα για να συνυπολογιστε? στο κ?στο? μερ?δα? και να ε?ναι ?τσι πιο αντιπροσωπευτικ?? ο υπολογισμ?? του συνολικο? κ?στου? μερ?δα?.
25. Αφα?ρεση: Μπορε?τε να αφαιρ?σετε ?να αναλ?σιμο επιλ?γοντα? το και πατ?ντα? αφα?ρεσ? επιλεγμ?νου.