1. Κατηγορ?ε? φωτογραφι?ν: Στα αριστερ? τη? οθ?νη? θα βρε?τε τι? κατηγορ?ε? των φωτογραφι?ν που ?χετε αποθηκε?σει στι? συνταγ?? σα?. Μπορε?τε να επιλ?ξετε μια κατηγορ?α και να δε?τε τι? φωτογραφ?ε? συνταγ?ν που υπ?ρχουν σε αυτ? την κατηγορ?α.
2. Φωτογραφ?ε?: Οι φωτογραφ?ε? που ?χετε αποθηκε?σει σε κ?θε κατηγορ?α. Αυτ?? οι φωτογραφ?ε? ανανε?νονται αυτ?ματα για τι? αλλαγ?? που κ?νετε στην φωτογραφ?α κ?θε συνταγ?? στα αλλ? τμ?ματα του Κοστολ?γιο με.. Νου!?